top of page

Om SSA

Grunnlag for plassering av SSA i TFCO hjem:

 

  1. Behovet for plassering utenfor hjemmet blir vurdert i et samrådsmøte, hvor barnevernstjenesten er tilstede.  Det vil være barnevernstjenesten som konkluderer på behovet ut fra den aktuelle informasjonen som foreligger samt anbefalinger fra øvrige instanser.

    1. 2. Bakgrunnen kan være sikkerhet for ungdommen og/eller miljøet rundt eller samspillsutfordringer hjemme pga følelser/holdninger forbundet med den seksualiserte atferden.

  2. Uniped involveres så raskt som mulig i nettverket rundt gutten og vil samarbeide med øvrige instanser gjennomføre en risikovurdering i forkant av en plassering. AIM 2 vil være det foretrukne hjelpemiddelet som også vil sikre en felles og grunnleggende forståelse for guttens utfordringer med tanke på videre oppfølging/behandling. Med bakgrunn i denne utredningen vil Uniped i samarbeid med øvrige instanser utforme en trygghetsplan som utgangspunkt for plassering i Tfco familie.

  3. I tråd med anbefalinger fra NKVTS 2017 vil ungdommen gjennomgå både direkte og indirekte tiltak for å styrke hans prososiale og etter hvert proseksuelle atferd. Det vil i denne sammenhengen utarbeides tiltak basert på behandlingsmanualen til AIM2.

  4. Ut fra kunnskap om at skadelig seksuell atferd også ofte medfører annen form for uhensiktsmessig (kriminell atferd) vil det også jobbes generelt med å forsterke og belønne positiv atferd.

  5. Tilgjengelighet i bakvakt for fosterhjem og biologisk familie 24 timer i døgnet.

  6. Uniped har nå opparbeidet seg den nødvendige kompetansen innenfor SSA hvor AIM 2 er modellen som implementeres i Norge. Dette innebærer følgende kursrekke: Basic Awareness, AIM2 Utredning, AIM veileder for behandling samt AIM2 Train the Trainers. AIM2 er basert på andre atferdsprogrammer som MST og følgelig lar seg greit implementere i den øvrige driften i TFCO. Kursene er modulbasert og ledet av RVTS Øst i samarbeid med V27 (Kompetanseenhet innenfor SSA). Innholdet strekker seg fra generell kunnskap om tematikken til utredning/kartlegging og behandling.

  7. Spesielt fagfeltet rundt nettovergrep er i en svært rask utvikling og Uniped vil følgelig prioritere å være tilstede på konferanser rundt tematikken for å sikre faglig oppdatering.

For mer informasjon, kontakt Trine Gylvik.

Tlf: 942 54 734

epost: trine.gylvik@uniped.no 

bottom of page